Személyes adatok feldolgozása

ALAPVETŐ ÖSSZEFOGLALÓ

Az ECLIPSERA s.r.o. kezeli az Ön személyes adatait, amennyiben az az Önnel kötött áruértékesítési szerződés teljesítéséhez (vagy az ilyen szerződés megkötése előtt megtett intézkedések végrehajtásához) szükséges, és a továbbiakban kezeli az Ön személyes adatait, amely szükséges e társaság közkötelezettségeinek teljesítése.

1. A RENDSZERGAZDA AZONOSÍTÓJA ÉS ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

1.1. Az Ön személyes adatainak kezelője az ECLIPSERA s.r.o. kereskedelmi társaság, amelynek székhelye: Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, azonosítószám:28812662, bejegyzett a Hradec Králové-i Regionális Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 28684 akta ( a továbbiakban: rendszergazda).

1.2. Az adminisztrátor elérhetőségei a következők: szállítási cím Termesivy 41, 58001 Havlíčkův Brod, e-mail cím
info%z%elegedett-szemek.hu.

1.3. Az adatkezelő nem jelölt ki személyes adatvédelmi tisztviselőt.

2. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJAI

2.1. Az Ön személyes adatai kezelésének jogalapja az a tény, hogy erre az adatkezelésre az alábbiak miatt van szükség:

2.1.1. az Ön és az adatkezelő közötti szerződés teljesítése vagy az adatkezelő által az ilyen szerződés megkötése előtti intézkedések végrehajtása a 6. cikk (1) bekezdése értelmében b) az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EK rendelete a természetes személyek személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános rendelet). a személyes adatok védelméről) (a továbbiakban: rendelet);

2.1.2. az ügyvezetőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítése a 6. cikk (1) bekezdése értelmében c) szabályozás, különös tekintettel az általános érvényű jogszabályok, így különösen az általános forgalmi adóról szóló 235/2004. sz. törvény, az 586/1992. törvény módosításával, valamint a számvitelről szóló 563/1991.

3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

3.1. Személyes adatai kezelésének célja az Ön és az ügyintéző között létrejött szerződés teljesítése, ideértve az áru szállítását és a kellékszavatossági jogok rendezését, vagy az adatkezelő intézkedéseinek végrehajtása az ilyen szerződés megkötése előtt, valamint a kapcsolódó közjogi kötelezettségek ügyintéző általi teljesítése.

3.2. A rendelet 22. cikke értelmében nincs automatikus egyéni döntéshozatal az adatkezelő részéről.

4. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA

4.1. Személyes adatait a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek hatályának időtartama alatt, valamint a vonatkozó általánosan kötelező jogszabályok szerinti archiválási célból szükséges ideig kezeljük, de legfeljebb az általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott ideig. .

5. A SZEMÉLYES ADATOK EGYÉB CÍMZETŐI

5.1. Személyes adatainak további címzettjei a szállítmányozó társaságok és az áruk szállításában vagy az adásvételi szerződésen alapuló fizetések lebonyolításában részt vevő egyéb személyek, valamint az adminisztrátornak az e-shop működésével kapcsolatos technikai szolgáltatásokat nyújtó személyek, ideértve a szoftverek üzemeltetése és adattárolás. Személyes adatainak további címzettjei a CzechProject spol. s.r.o. (azonosító: 25942344, internetes megoldásunk szolgáltatója) és szállítócégek (Packeta, GLS).

5.2. A jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése céljából kezelt személyes adatainak címzettjei lehetnek pénzügyi igazgatási szervek vagy egyéb érintett hatóságok is olyan esetekben, amikor az adatkezelők általánosan kötelező érvényű jogszabályokat írnak elő.

5.3. Az adatkezelőnek nem áll szándékában az Ön személyes adatait harmadik országba (EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetbe továbbítani.

6. AZ ADATVÉNY JOGAI

6.1. A rendeletben meghatározott feltételek mellett jogosult arra, hogy kérjen az adatkezelőtől hozzáférést személyes adataihoz, jogosult személyes adatainak helyesbítésére vagy törlésére, illetve kezelésének korlátozására, tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. , valamint az Ön személyes adatainak hordozhatóságához való jog.

6.2. Ha úgy véli, hogy személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a rendeletet, Önnek többek között joga van panasszal élni a felügyeleti hatóságnál.

6.3. Nem köteles személyes adatokat megadni. Személyes adatainak megadása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges, személyes adatainak megadása nélkül a szerződés megkötése, illetve annak teljesítése az ügyintéző részéről nem lehetséges.

Figyelni az elérhetősöget