Visszaküldési politika

 

1. cikk – Minőség az átvételkor

Ha az átvett áru hiányosságokkal rendelkezik (pl. nem rendelkezik a megállapodott vagy jogosan elvárt tulajdonságokkal, nem alkalmas a szokásos vagy megállapodott célra, nem teljes, mennyisége, mérete, súlya vagy minősége nem felel meg az egyéb jogszabályi, szerződéses feltételeknek vagy akár a szerződéskötést megelőző paraméterek), olyan termékhibákról van szó, amelyekért az eladó felelős.

A vevő az eladótól legkésőbb az áru átvételétől számított két éven belül, kérésének megfelelően, a hiba ingyenes elhárítása vagy megfelelő árengedmény iránti igényt érvényesíthet; ha az nem aránytalan a hiba jellegével (különösen, ha a hiba szükségtelen késedelem nélkül nem hárítható el), akkor új hibamentes termék vagy új, hibamentes alkatrész szállítására vonatkozó követelés érvényesíthető, ha a hiba csak erre vonatkozik. összetevő.

Ha az áru kijavítása vagy kicserélése a szerződéstől való elállás alapján nem lehetséges, a vevő kérheti a vételár teljes visszatérítését.

Az áru átvételétől számított hat hónapon belül feltételezhető, hogy az áru hibája már az áru átvételekor fennállt.

Az eladó nem köteles a vevő követelésének eleget tenni, ha bizonyítja, hogy a vevő az áru hibájáról az átvétel előtt tudott, vagy azt maga okozta.

Az alacsonyabb áron eladott áruk esetében az eladó nem vállal felelősséget olyan hibáért, amelyért alacsonyabb áron alkudtak ki. Csere joga helyett a vásárlót ezekben az esetekben méltányos árengedmény illeti meg.

2. cikk – Törvényes jogok a hibákhoz

Az áru átvételét követően a 24 hónapos jótállási idő alatt, illetve a hirdetésben, az áru csomagolásán vagy a mellékelt használati utasításban megjelölt használati idő alatt felmerülő hibákért az eladó felel.

Ezalatt a vevő a lényeges szerződésszegésnek minősülő hibát (függetlenül attól, hogy eltávolítható vagy el nem hárítható hibáról) érvényesíthet, és választása szerint követelhet:

• a hiba elhárítása új, hiba nélküli vagy hiányzó áru átadásával;
• ingyenes hibaelhárítás javítással;
• ésszerű engedmény a vételárból; vagy
• a vételár visszafizetése a szerződéstől való elállás alapján.

Lényeges szerződésszegésnek minősül az, amelyről a szerződésszegő fél már a szerződés megkötésekor tudott vagy tudnia kellett volna, hogy a másik fél nem kötötte volna meg a szerződést, ha ezt a szerződésszegést előre látta volna.
Jelentéktelen szerződésszegést jelentő hiba esetén (függetlenül attól, hogy a hiba eltávolítható vagy nem eltávolítható) a vevő jogosult a hiba eltávolítására vagy a vételárból ésszerű engedményre.
Ha többször fordult elő javítás után eltávolítható hiba (a harmadik reklamáció ugyanazon hibára, a negyedik pedig különböző hibákra), vagy az árunak több hibája van (egyszerre legalább három hiba), a vevő élhet a vételár engedményére, árucserére vagy a szerződéstől elállhat.
Az eladó nem vállal felelősséget a normál kopásból vagy a használati utasítás be nem tartásából eredő hibákért.

3. cikk – Panaszfeldolgozás

A Vevő köteles a hiányosság felfedezését követően indokolatlan késedelem nélkül panaszt tenni az eladónál vagy a javításra kijelölt személynél. Ha ezt írásban vagy elektronikus úton teszi, akkor meg kell adnia elérhetőségét, a hiba leírását és a panasz kezelésének módját.

A vevő köteles a hiba közlésekor, vagy a hiba közlését követően indokolatlan késedelem nélkül értesíteni az eladót az általa választott jogról. A választás megváltoztatása az eladó beleegyezése nélkül csak akkor lehetséges, ha a vevő a javíthatatlannak bizonyult hiba kijavítását kérte.
Nem választ Ha a vevő a lényeges szerződésszegésből eredő jogát időben érvényesíti, ugyanazok a jogok illetik meg, mint a nem vagyoni szerződésszegés esetén.
Az áru megvásárlását a vásárló köteles igazolni (lehetőleg vásárlást igazoló bizonylattal). A panasz kezelésének határideje a panasz benyújtásának (bejelentésének) pillanatától kezdődik. A Vevő az árut az eladónak vagy a javításra szánt helyre a reklamáció benyújtásával egyidejűleg vagy utólag átadja vagy leszállítja. Az árut szállítás közben megfelelő csomagolásba kell csomagolni, hogy ne sérüljön meg, tisztának és hiánytalannak kell lennie.

Az eladó köteles haladéktalanul, legkésőbb három munkanapon belül dönteni a reklamációról, illetve arról, hogy a döntéshez szakmai elbírálás szükséges. Ezen időszakon belül értesíti a vevőt a szakmai elbírálás szükségességéről. Az eladó a reklamációt – ideértve a hiba elhárítását is – indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb annak bejelentésétől számított 14 napon belül kezeli, kivéve, ha a vevő és a vevő írásban hosszabb határidőben állapodnak meg. Ezen időszak lejárta után a vevőt ugyanolyan jogok illetik meg, mintha lényeges szerződésszegésről lenne szó.

Ha az eladó megtagadja az áru hibájának elhárítását, a vevő méltányos árengedményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől.
A jótállási idő meghosszabbodik a reklamáció benyújtásától annak feldolgozásáig, vagy addig az időpontig, amikor a vevő köteles volt átvenni a terméket. Ha az árut vagy annak egy részét kicserélik, az eladó felelőssége úgy érvényesül, mintha új áru vagy egy része vásárlásáról lenne szó.
Amennyiben a reklamáció feldolgozása online nyomon követése nem lehetséges, az eladó vállalja, hogy a vevőt kérésének megfelelően e-mailben vagy SMS-ben tájékoztatja a reklamáció feldolgozásáról.

Panasz űrlap

Figyelni az elérhetősöget